Joanna's blog - Mellem Himmel og Jord

Flexjob eller førtidspension?

 

 

 

 

Fleksjob:

Uanset hvilken kommune du bor i har kommunen pligt til at offentliggøre sagsbehandlingstider. Du kan dermed på din bopælskommunes hjemmeside orientere dig om, hvilke konkrete sagsbehandlingstider du kan forvente indenfor det enkelte fagområde. Vedrørende fleksjob har nogle kommune fastsat en forventet afklaringsperiode på 26 uger for derved at kunne indhente de nødvendige oplysninger, tilrettelægge en eventuel afprøvning, sammenfatte sagen og forelægge den for rehabiliteringstemaet med henblik på afklaring af om sagen efter de 26 uger er tilstrækkelig belyst til bevilling eller afslag på fleksjob.

Vær opmærksom på, at der i lovgivningen ikke er fastsat en materiel ramme for afgørelser om fleksjob. Kommunerne er således ikke bundet op på en tidsramme, men har pligt til offentligt at informere om sagsbehandlingstider – ligesom de har pligt til at behandle en sag i henhold til hurtighedsprincippet.

Hvad betyder det? At en sag ikke må overbelyses og løbende skal afklares ud fra tilgængelig dokumentation. Deraf også det fleksible målgruppesystem. Er din arbejdsevne varig og væsentlig nedsat og er dette dokumenteret og afprøvet hos nuværende arbejdsgiver eller igennem beskæftigelsesfremmende forløb kan du visiteres til fleksjobsbestemmelserne. Du skal altså ikke afprøves igennem flere år, hvis ovennævnte kriterier er opfyldt. Kommunen skal omvendt heller ikke afvente en eventuel og mulig fremtidig behandlingsform.

 

Førtidspension:

Når en sag om førtidspension rejses af dig eller af kommunen har kommunen pligt til at behandle sagen og fremkomme med en afgørelse indenfor 3 måneder.

 

Hvor går grænsen mellem førtidspension og fleksjob?


Reformen om fleksjob og førtidspension gav kommunerne mulighed for at etablere fleksjob på et lavere antal timer end hidtil set. De såkaldte “mini-fleksjob”.

Flere kommuner har i samarbejde med erhvervslivet fået afdækket, hvor det “realistiske arbejdsmarked” har sin grænse, da lovgivningen ikke fastlægger en nedre timegrænse for overgangen fra fleksjob til førtidspension. Et fleksjob er afhængigt af en arbejdsgiver – og det realistiske arbejdsmarked bør derfor afdækkes mellem kommune og erhvervsliv – og ikke på kommunekontoret.

 

Hvad kan kommune og erhvervsliv så tilbyde borgerne i fællesskab?


Først og fremmest en fælles forståelse og værdigrundlag omkring afklaring af arbejdsevnen. Resultatet for flere kommuner er blevet at borger på møde i rehabiliteringsteamet kan vælge mellem et mini-fleksjob eller førtidspension, hvis arbejdsevnen er nedsat til den forventningsafstemte grænse.
Og det er ikke en grænse, der opfindes fra gang til gang eller fra borger til borger. Nogle kommuner har fastsat en nedre grænse og dermed en valgmulighed for borgerne, når arbejdsevnen er svarende til 5 timer ugentligt (eller derunder), nogle arbejder ud fra 6 timer, 4 timer, 3 timer og 2 timer er også meddelt.

 

Skab din progression!


– Foreligger der ikke sagsbehandlingsfrister på din bopæls kommunes hjemmeside, så kontakt kommunen.
-Anmod om skriftlig afgørelse vedrørende bevilling eller afslag på fleksjob eller førtidspension.

 

Kilde: Landsforeningen social anstændighed