Thomas evangeliet

Thomas evangeliet v/ Søren Givesen

Thomas evangeliet er en samling af Jesus ord i et papyrushåndskrift, der blev fundet i 1995 ved Nag Hammadi i Egypten.

Søren Giversen, professor, dr. theol har i mange år beskæftiget sig med Thomas evangeliet, og oversat de skrevne ord fra koptisk, et gammelt egyptisk sprog til dansk. Teksten rummer udsagn, der med større eller mindre ret tillægges Jesus.

Thomas evangeliet er en gammel tekst, men den har også noget at sige nutidsmennesker, om det at være menneske.

Dette er de hemmelige ord, som den levende Jesus talte, og som Didymos Judas Thomas skrev ned.

 

1. Og han sagde: "Den som har fundet meningen med disse ord, skal ikke smage døden."

2. Jesus sagde; "Den, der søger, skal ikke høre op med at søge, før han finder, og når han finder, skal han blive rystet, og når han er rystet, skal han undre sig, og han skal være herre over alt."

3. Jesus sagde: "Når de, som leder jer, siger til jer: " Se! Riget er i himlen!" så må himlens fugle jo være forud for jer. Når de siger til jer: "Det er i havet!" så må fiskene jo være forud for jer. Nej, riget er i jeres indre, og for jeres øjne. Når I kender jer selv, da skal I blive kendt, og I skal vide, at I er sønner af den levende fader. Men hvis I ikke kender jer selv, da er I i fattigdom, ja I er fattigdommen.

4. Jesus sagde: "Oldingen skal med sine dage ikke tøve med at spørge et lille barn på syv dage om livets sted, og han skal leve for, der er mange, som er de første, der skal blive de sidste, og de skal blive én eneste."

5. Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt; og det som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig; for der er intet skjult, som ikke skal blive åbenbaret."

6. Hans disciple spurgte ham og sagde til ham: "Vil du have os til at faste? Hvordan skal vi bede? Skal vi give almisse? Hvilken spiseregel skal vi iagttage?" Jesus sagde: "Lyv ikke, og gør ikke det, som I hader, for alle ting ses tydeligt fra Himlen. For der er intet skjult, som ikke skal blive åbenbaret, og der er intet tildækket, som skal forblive uden at blive afsløret."

7. Jesus sagde: "Salig er den løve, som mennesket fortærer, så at løven bliver til menneske; men forbandet er det menneske, hvem løven æder, så at løven bliver til menneske!" 

8. Og han sagde: "Mennesket er som en viis fisker, der kastede sit vod i havet og trak det op af havet igen fuldt af små fisk. Blandt dem fandt den forstandige fisker en god, stor fisk. Han kastede alle de små fisk tilbage i havet og valgte den store fisk uden vanskelighed. Den, som har ører at høre med, han høre!"

9. Jesus sagde: "Se, en sædemand gik ud, fyldte sin hånd og strøede ud. Noget faldt nu på vejen; fuglene kom, de samlede det op. Andet faldt på klippen og slog ikke rod i jorden og satte ikke aks. Og andet faldt på tjørne; de kvalte sæden, og ormen åd den. Og andet faldt på den gode jord og frembar god frugt; den bar dels tres fold og dels hundrede og tyve fold. " 

10. Jesus sagde: "Jeg har kastet ild på verden, og se, jeg vogter den, indtil den brænder. " 

11. Jesus sagde: "Denne himmel vil forgå, og den oven over den skal forgå. De døde lever ikke, og de levende skal ikke dø. I de dage, da I fortærede det døde, gjorde I det levende. Når I kommer ind og bor i lyset, hvad vil I så gøre? På den dag, da I blev een, blev I to. Men når I bliver to, hvad vil I så gøre?" 

12. Disiplende sagde til Jesus: "Vi ved, at du vil gå bort fra os. Hvem skal så være vores leder?" Jesus sagde til dem: "Hvor I end er kommet til, så skal I gå til Jacob den Retfærdige, ham, for hvis skyld himlen og jorden blev til.

13. Jesus sagde til sine disciple: "Sammenlign mig med nogen, og sig mig, hvem jeg ligner." Simon Peter sagde til ham: "Du ligner en retfærdig engel." Mattæus sagde til ham: "Du ligner en viis filosof." Thomas sagde til ham: "Mester, min mund vil overhovedet ikke kunne sige, hvem du ligner." Jesus sagde: "Jeg er ikke din mester. Fordi du har drukket og er blevet beruset af den sprudlende kilde, som jeg har tilmålt." Og han tog ham og gik til side og fortalte ham tre ting. Da Thomas var kommet tilbage til sine fæller, spurgte de ham: "Hvad sagde Jesus til dig?" Thomas sagde til dem: "Hvis jeg fortæller jer en af de ting, som han fortalte mig, så vil I tage sten op og kaste dem på mig; og ild vil komme ud af stenene og brænde jer op."

14. Jesus sagde til dem. "Hvis I faster, vil I frembringe synd for jer selv; og hvis I beder, vil I fordømmes, og når I giver almisse, vil I handle ilde mod jeres ånd. Når I tager til et hvilket som helst land og vandrer omkring i egnene, og hvis de tager imod jer, så spis det, som de sætter for jer og helbred de syge iblandt dem. For det, som kommer ind i jeres mund, vil ikke gøre jer urene; men det, som kommer ud af jeres mund - det vil gøre jer urene." 

15. Jesus sagde: "Når I ser een, som ikke er kvindefødt, så kast jer ned på jeres ansigt og tilbed ham. Denne ene er jeres Fader."

 16. Jesus sagde: "Folk tænker måske, at det er fred, som jeg er kommet for at kaste på verden, og de ved ikke, at jeg er kommet for at kaste splid på jorden: ild, sværd og krig. For der skal være fem i eet hus: tre skal være mod to, og to mod tre, faderen mod sønnen, og sønnen mod faderen, og de vil stå og være ensomme. " 

 17. Jesus sagde: "Jeg vil give jer det, som intet øje har set, og som intet øre har hørt, og det, som ingen hånd har rørt, og det, som ikke er kommet op i noget menneskehjerte. "

18. Disciplene sagde til Jesus: "Sig os, hvorledes vor ende skal blive!" Jesus sagde: "Har I da opdaget begyndelsen, siden I søger efter enden? For der, hvor begyndelsen er, der skal enden blive. Salig er den, som vil stå i begyndelsen, og han skal kende enden, og han skal ikke erfare døden." 

19. Jesus sagde: "Salig er den, som var, endnu før han blev til. Hvis I bliver disciple af mig og hører mine ord, skal disse sten tjene jer. For der er fem træer i Paradis til jer, som sommer og vinter forbliver uforstyrrede, og deres blade falder ikke af. Den, som kender dem, skal ikke erfare døden." 

20.  Disciplene sagde til Jesus: "Sig os, hvad Himlenes rige ligner!" Han sagde til dem: "Det ligner et sennepsfrø, det mindste af alle sædekorn. Men når det falder på jorden, som bearbejdes, skyder det en stor stamme op og bliver et ly for alle himlen fugle. " 

21. Maria sagde til Jesus: "Hvem ligner dine disciple?" Han sagde: "De er som børn, der har slået sig ned på en mark, som ikke er deres. Når ejerne af marken kommer, vil de sige: "Lad os få vores mark tilbage!" De (vil) klæde sig af foran dem for at få dem til at forlade deres mark og give den tilbage til dem. Derfor siger jeg jer: Hvis ejeren af et hus ved, at tyven er på vej, vil han begynde sin nattevagt, før tyven kommer, og han vil ikke lade tyven bryde ind i hans riges hus for at bære hans ejendele bort. Men I, vogt jer for verden! Bevæbn jer selv med stor styrke, ellers finder tyvene en vej til at komme til jer; for vanskeligheden, som I forventer, vil (virkelig) komme. Måtte der iblandt jer være en mand med forståelse. Når afgrøden var moden, kom han i hast med sin segl i sin hånd og høstede den. Den, som har ører at høre med, han høre!" 

22. Jesus så nogle små, som fik die. Han sagde til sine disciple: "Disse små, som får die, ligner dem, der går ind i Riget. " De sagde da til ham: "Skal vi da som børn gå ind i Riget?" Jesus sagde da til dem: "Når I gør de To til Een, og I gør det indvendige som det udvendige, og det udvendige som det indvendige, og det øvre som det nedre, og når I gør del mandlige og det kvindelige til eet eneste, sådan at det mandlige ikke er mandligt, og det kvindelige ikke kvindeligt; når I gør øjne i stedet for et øje, og en hånd i stedet for en hånd, og en fod i stedet for en fod, og et billede i stedet for et billede, da skal I gå ind i (Riget)."

23. Jesus sagde: "Jeg vil vælge jer een ud af tusind og to ud af titusinde, og de skal stå som een enkelt." 

24. Hans disciple sagde til ham. "Vis os det sted, hvor du er, siden det er nødvendigt for os, at vi søger efter det." Han sagde til dem: "Den, som har ører, han høre. Der er lys i det indre af et lysmenneske, og han [eller: det] oplyser den hele verden. Hvis han [eller: det] ikke lyser, er det [eller: han] mørke."  

25. Jesus sagde: "Elsk din broder som din sjæl. Pas på ham som dit øjeæble." 

26. Jesus sagde: "Du ser splinten i din broders øje, men bjælken i dit eget øje ser du ikke. Når du trækker bjælken ud af dit eget øje, da vil du kunne se klart til al trække splinten ud af din broders øje." 

27. "Hvis I ikke faster fra verden, vil I ikke finde Riget; hvis I ikke holder sabbaten som sabbat, skal I ikke se Faderen." 

28. Jesus sagde: "Jeg stod midt i verden, og jeg åbenbarede mig for dem i kød. Jeg fandt dem alle berusede. Jeg fandt ingen af dem tørstige. Og min sjæl var bedrøvet over menneskenes børn, for de er blinde i deres hjerter og ser ikke; for tomme kom de til verden, og tomme søger de at komme ud af verden igen. Dog nu er de drukne. Men når de kaster deres vin bort, da vil de angre."

29. Jesus sagde: "Hvis kødet blev til på grund af ånd, er det et under; men hvis ånd blev til på grund af legemet, er det et forunderligt under. Men jeg undrer mig virkelig over, hvorledes denne store rigdom steg ned i denne fattigdom." 

30. Jesus sagde: "Hvor der er tre guder, er de guder; hvor der er to eller een, er jeg sammen med ham." 

31. Jesus sagde: Ingen profet er velset i sin egen landsby; ingen læge helbreder dem, som kender ham. 

32. Jesus sagde: "En by, som man bygger på et højt bjerg, og som er befæstet, kan hverken falde eller skjules. " 

33. Jesus sagde: Hvad du hører i dit øre, skal du prædike fra jeres hustage til det andet øre. For ingen tænder en lampe og sætter den under en skæppe, ej heller anbringer han den på skjult sted, men han anbringer den på en lampeholder, så at enhver, der kommer ind og går ud, vil se dens lys. 

34. Jesus sagde: Hvis en blind mand fører en blind mand, vil de begge falde i et hul. 

35. Jesus sagde: Det er ikke muligt for nogen at gå ind i en stærk mands hus og tage det med magt, medmindre han binder hans hænder; så kan han ransage hans hus.

36. Jesus sagde: Vær ikke bekymret fra morgen til aften og fra aften til morgen for, hvad I skal gå iført.

37. Hans disciple sagde: Hvornår vil du åbenbare dig for os, og hvornår skal vi se dig? Jesus sagde: Når I klæder jer af uden at skamme jer, og tager jeres klæder og anbringer dem under jeres fødder som de små børn og træder på dem, så (vil I se) den levendes søn, og I vil ikke være bange.

38. Jesus sagde: Mange gange har I ønsket at høre disse ord, som jeg siger til jer, og I har ingen anden at høre dem fra. Der vil være dage, hvor I vil søge efter mig, og I vil ikke finde mig. 

39. Jesus sagde: Farisæerne og de skriftkloge har taget kundskabens (gnosis') nøgler og skjult dem. De er ikke selv gået ind, ej heller har de ladet dem, der ønsker det, gå ind. Men I skal være kloge som slanger og uskyldige som duer.

40. Jesus sagde: En vinstok er blevet plantet uden faderen; og da den er usund, vil den blive trukket op med rode og ødelagt. 

41. Jesus sagde: Den, der har noget i sin hånd, vil få mere, og den, der intet har, vil endog få frataget den smule, han har. 

42. Jesus sagde: Bliv vandringsmand. 

43. Hans disciple sagde til ham: Hvem er du, at du skulle sige disse ting til os? Jesus sagde: I forstår ikke, hvem jeg er, ud fra det jeg siger til jer, men I er blevet som jøderne, for de elsker træet og hader dets frugt og de elsker frugten og hader træet.

44. Jesus sagde: Den, der spotter faderen, vil blive tilgivet, og den, der spotter sønnen, vil blive tilgivet, men den, der spotter den hellige ånd, vil ikke blive tilgivet hverken på jorden eller i himlen.

45. Jesus sagde: Druer høstes ikke fra tornebuske, ej heller plukkes figner fra tidsler, for de bærer ikke frugt. En god mand frembringer godt fra sit lagerrum; en ond mand frembringer onde ting fra sit onde lagerrum, som er i hans hjerte, og siger onde ting. For ud af hjertets overflod frembringer han onde ting.

46. Jesus sagde: Blandt dem, der er født af kvinder, fra Adam indtil Johannes Døberen, er ingen så meget større end Johannes Døberen, at hans blik ikke skal sænkes. Men jeg har sagt, at hver den af jer, der bliver som et barn, vil opleve riget og blive større end Johannes. 

Forsættes...